Projekty Unijne

Cel:

Poprawa konkurencyjności zakładu poprzez automatyzację oraz wprowadzenie innowacyjnych zmian do procesów produkcyjnych.

Beneficjent:

Vector-Food Krzysztof Kaniuk i Marlena Kaniuk
Spółka Jawna

Numer wniosku o dofinansowanie:

DOPI-WAPP.65010.OR1100011.17

Fundusz:

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Poddziałanie:

4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Wartość projektu:

1 429 125 zł

Dofinansowanie z funduszy UE:

713 827zł

Cel:

Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia bieżącej działalności wskutek epidemii COVID-19.

Beneficjent:

Vector-Food Krzysztof Kaniuk i Marlena Kaniuk
Spółka Jawna

Numer wniosku o dofinansowanie:

POIR.03.04.00-22-0380/20-00

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr.SA.57015(2020/N)

Działanie:

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Wartość projektu:

293 249,70

Dofinansowanie z funduszy UE:

293 249,70